Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy

WSTĘP

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm) Carmas Sp. z o.o., zwana w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, z siedzibą w Lublinie, wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną oraz warunki przesyłania informacji handlowej.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy (zwane dalej „OWU”) opisują warunki najmu pojazdów w wypożyczalni samochodów CARMAS Rent a Car (Wynajmujący).
 2. OWU stosuje się do wszystkich Umów Najmu Pojazdu (dalej jako „Umowa”) chyba, że sama Umowa stanowi inaczej.
 3. W przypadku sprzeczności Umowy Najmu Pojazdu oraz OWU, strony są związane Umową.

§ 2.DEFINICJE

 1. Wynajmujący – Carmas Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Niepodległości 26/40 prowadzący działalność usługową wynajmu pojazdów, reprezentowany przez uprawnionych przedstawicieli;
 2. Najemca – osoba najmująca Pojazd od Wynajmującego;
 3. Kierowca – osoba(y) wskazana(e) w Umowie przez Najemcę, upoważniona(e) do korzystania z Pojazdu przez okres trwania Umowy;
 4. Użytkownik – Najemca i/lub Kierowca;
 5. Pojazd – pojazd mechaniczny będący przedmiotem Umowy, wraz z dokumentami uprawniającymi do poruszania się po polskich drogach oraz kluczykami;
 6. Awaria – niesprawność techniczna wynajętego Pojazdu, uniemożliwiająca jego prawidłowe funkcjonowanie, powstała z przyczyn nie leżących po stronie Użytkownika;
 7. Uszkodzenia -zniszczenia fizyczne Pojazdu lub jego części oraz niesprawność techniczna, uniemożliwiająca jego prawidłowe funkcjonowanie, która powstała na skutek niezgodnego z przeznaczeniem korzystania lub zaniedbania Użytkownika.

§ 3.WYNAJEM

 1. Najemcą może być osoba fizyczna, która ukończyła 21 lat lub osoba prawna. Kierowca musi mieć ukończone 21 lat oraz posiadać udokumentowane uprawnienia do kierowania Pojazdem od dwóch lat.

2. Celem potwierdzenia tożsamości Kierowcy i Najemcy, będących osobami fizycznymi, wymagane jest przedstawienie w oryginale dwóch ze wskazanych dokumentów: prawo jazdy, dowód osobisty, paszport. Z dokumentów tych mogą zostać sporządzone kopie, które będą przechowywane w bazie Carmas Rent a Car.

3. Jeżeli Najemcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą albo osoba prawna, wymagane jest dołączenie do Umowy potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii wyciągów z właściwych rejestrów tych podmiotów oraz pisemne upoważnienie reprezentanta podmiotu.

4. Wynajmujący po zawarciu Umowy oraz po spełnieniu warunków określonych w § 4 ust. 2, przekazuje Najemcy do użytkowania Pojazd na czas określony w Umowie lub na czas nieoznaczony.

4.1. Przy wydaniu Pojazdu sporządzony zostanie Protokół Przekazania pojazdu, stanowiący załącznik do Umowy, który określa stan Pojazdu w chwili oddawania go do używania Najemcy.

4.2. Najemca zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem faktycznym najmowanego Pojazdu. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jego stanu powinny zostać zgłoszone Wynajmującemu w momencie wydawania Pojazdu Najemcy i odnotowane na Protokole Przekazania.

4.3. Protokół powinien zostać podpisany przez obie Strony Umowy Najmu. W przypadku odmowy lub niemożności podpisania protokołu przez Najemcę uważa się, że stan techniczny Pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wynajmującego.

5. Najemca nie później niż 24 godziny przed końcem wskazanego w w Umowie okresu najmu może wyrazić chęć przedłużenia najmu.

5.1. Na podstawie zgłoszenia drogą telefoniczną lub elektroniczną Wynajmujący może wyrazić zgodę na przedłużenie okresu najmu o maksymalnie 7 dni, jednak pod warunkiem dokonania przez Najemcę z góry opłaty za dodatkowy okres Najmu w sposób opisany w § 4 ust. 3.

5.2. Do przedłużenia okresu najmu o więcej niż 7 dni, konieczne jest sporządzenie Aneksu do Umowy, który zostanie sygnowany własnoręcznymi podpisami przez obie Strony Umowy oraz opłacenie dodatkowego okresu najmu.

§ 4. WYNAGRODZENIE ZA NAJEM

 1. Standardowe koszty najmu, koszty dodatkowe oraz kary umowne, określone są w Cenniku (dostępnym m.in. pod adresem https://www.carmas.pl/carmas/cennik-wypozyczalni-samochodow-lublin), stanowiącym integralną część Umowy.

2. Wynagrodzenie za najem Pojazdu dokonywane jest z góry przelewem bankowym, za pomocą karty płatniczej lub kredytowej, gotówką (tylko za zgodą Wynajmującego) albo w formie cesji wierzytelności z polisy z OC sprawcy (w przypadku bezgotówkowego wynajmu Pojazdu osobie poszkodowanej w kolizji lub wypadku drogowym).

3. W przypadku wyrażenia przez Wynajmującego zgody na przedłużenie okresu najmu, o którym mowa w § 3 ust. 6, Najemca jest zobowiązany do opłacenia dodatkowego okresu najmu z góry:

a) w placówce Wynajmującego, lub

b) poprzez portal transakcyjny „TPay.com” za pomocą wysłanego na adres e-mail Najemcy linku umożliwiającego natychmiastowe dokonanie płatności, lub

c) poprzez wpłatę w banku na rachunek o numerze: 81 1050 1461 1000 0092 0532 9023.

4. W przypadku przedłużenia okresu Najmu o jedną dobę, Wynajmujący może wyrazić zgodę na uregulowanie czynszu za dodatkowy okres z góry, jednak nie później niż w momencie zwrotu Pojazdu.

5. W przypadku nieuregulowania w terminie jakiejkolwiek należności przez Najemcę, Wynajmujący może bez dodatkowego wezwania do zapłaty wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz żądać zwrotu pojazdu.

6. Jeżeli zwłoka w zapłacie czynszu za najem pojazdu wynosi 7 dni, a Wynajmujący nie wyraził zgody na wyznaczenie dodatkowego terminu do zapłaty, Umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności jej wypowiadania.

§ 5. KORZYSTANIE

1.Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu, a w szczególności do:

a) posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym,

b) zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu i uruchamianie alarmów oraz dostępnych blokad),

c) niepozostawiania w samochodzie dokumentów Pojazdu w czasie przebywania poza nim,

d) wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej Pojazdu, w szczególności:

 • tankowanie Pojazdu właściwym paliwem,
 • sprawdzanie i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy,
 • sprawdzenie i uzupełnienie w porozumieniu z Wynajmującym płynu chłodzącego, oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych o paramentach technicznych określonych przez Wynajmującego,
 • kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek,
 • kontroli ciśnienia powietrza w ogumieniu i stanu ogumienia,

e)przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

2. Wszelka odpowiedzialność za Pojazd oraz jego użytkowanie przez Kierowcę podczas trwania Umowy, spoczywa na Najemcy. Najemca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich start spowodowanych lub wynikłych z zaniedbania Kierowcy.

3. Pojazd nie może uczestniczyć w zawodach i wyścigach sportowych, rajdach i treningach do nich, nie może być wykorzystywany do nauki lub doskonalenia jazdy. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego zakazu, na Najemcę zostanie nałożona kara umowna w wysokości 1500 PLN.

4. Bez zgody Wynajmującego Pojazd nie może opuszczać terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Bezwzględnie zakazane jest przemieszczanie pojazdu poza krajami Unii Europejskiej.

4.1. W przypadku opuszczenia przez Pojazd granic RP bez otrzymania zgody Wynajmującego, na Najemcę zostanie nałożona kara umowna w kwocie wskazanej w Cenniku. Dodatkowo w takim przypadku opuszczenie przez pojazd granic Unii Europejskiej oznacza złamanie warunków umowy zagrożone dodatkową karą w wysokości 2000 PLN.

4.2. W sytuacji opuszczenia przez Pojazd terytorium RP, wszelkie koszty ewentualnych napraw samochodu, holowania pojazdu za granicami RP, dodatkowych ubezpieczeń, pokrywa w pełnym zakresie Najemca.

4.3. W przypadku wynajmu samochodów, które posiadają Polisę Assistance, pokrywa ona koszt w zakresie, w jakim została zawarta.

5. Zabronione jest:

a) dokonywanie przeróbek i napraw Pojazdu bez zgody Wynajmującego,

b) palenie tytoniu w Pojeździe,

c) przewożenie zwierząt,

d) podnajmowanie Pojazdu oraz jego udostępnianie osobie innej niż Użytkownik,

e) holowanie innych pojazdów,

f) przewożenie większej ilości osób lub bagażu niż określono w dowodzie rejestracyjnym Pojazdu.

6. W razie awarii Pojazdu Najemca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego i postępować zgodnie z jego zaleceniami. Jeżeli awaria ma wpływ na bezpieczeństwo lub może doprowadzić do uszkodzenia Pojazdu, bezwzględnie nie wolno z niego korzystać.

7. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania Umowy odpowiada Najemca. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Wynajmujący zostanie obciążony ww. opłatami lub poniesie jakiekolwiek inne koszty związane z wykroczeniami drogowymi powstałymi w trakcie trwania Umowy, Najemca będzie zobowiązany do ich zwrotu oraz do uregulowania opłaty zgodnej z obowiązującym Cennikiem.

8. Wynajmujący bądź osoby lub podmioty przez niego upoważnione mają prawo do kontrolowania pod względem zgodności z Umową sposobu wykorzystania i stanu Pojazdu podczas trwania Umowy.

§ 6. ZWROT POJAZDU

 1. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w stanie jak w chwili jego wydania (czystego wewnątrz i na zewnątrz,

z taką samą ilością paliwa), z wyposażeniem dodatkowym, chyba że Strony w Protokole Przekazania stwierdziły inaczej.

a) w określonym w Umowie terminie oraz miejscu,

b) do biura Wynajmującego niezwłocznie po otrzymaniu

od niego wezwania do zwrotu pojazdu. Wynajmujący jest uprawniony do żądania zwrotu pojazdu w każdym czasie,w szczególności po wygaśnięciu Umowy lub po jej wypowiedzeniu na skutek niedotrzymania warunków Umowy przez Najemcę.

2. Zwrot pojazdu następuje z chwilą przekazania pojazdu uprawnionej przez Wynajmującego osobie, wraz z dowodem rejestracyjnym, dowodem ubezpieczenia OC oraz kluczykami. W przypadku niezwrócenia któregokolwiek z ww. elementów umożliwiających użytkowanie pojazdu, Najemca zostanie obciążony opłatą zgodną z Cennikiem.

3. Jeżeli Najemca nie zwróci Pojazdu w ciągu dwunastu godzin od terminu wskazanego w Umowie lub od wezwania do zwrotu pojazdu, Wynajmujący może poinformować organy ścigania o przywłaszczeniu pojazdu a także naliczyć trzykrotną stawkę dobową za każdy dzień zwłoki. W takich przypadkach Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami z tym związanymi.

4. Przedłużenie najmu o ponad godzinę ponad czas wskazany w Umowie powoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę wynajmu.

5. W przypadku, gdy Najemca zwróci Pojazd przed terminem określonym w Umowie, Najemcy przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas najmu w wysokości 50% kwoty za niewykorzystany czas najmu wg Cennika.

6. W momencie zwrotu pojazdu sporządzany zostaje Protokół Odbioru, który określa stan Pojazdu w chwili jego zwrotu Wynajmującemu. Protokół powinien zostać podpisany przez obie Strony Umowy Najmu Pojazdu. Niemniej w przypadku niemożności lub odmowy podpisania Protokołu Odbioru przez Najemcę, Wynajmujący sporządzi Protokół Odbioru samodzielnie, tak szybko jak będzie to możliwe, np. po umyciu brudnego pojazdu. Wówczas przyjmuje się, że stan Pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wynajmującego.

§ 7. USZKODZENIA LUB UTRATA POJAZDU

1. Wynajmujący zapewnia dobry stan techniczny Pojazdu w chwili jego wypożyczenia.

2. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami ubezpieczenia pojazdu, pod rygorem pełnej odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

3. W przypadku, gdy Pojazd zostanie uszkodzony, zwłaszcza w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, jego użytkownik:

a) ma obowiązek zabezpieczyć Pojazd i uniemożliwić dalsze jego uszkadzanie.

b) zobowiązany jest do jak najszybszego skontaktowania się z Wynajmującym oraz wezwania Policji na miejsce zdarzenia.

W przypadku niewezwania na miejsce zdarzenia Policji lub niepoinformowania w czasie 5 godzin od zdarzenia o tym fakcie Wynajmującego, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za zdarzenie i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zdarzeniem, w tym kosztów naprawy pojazdu, niezależnie od wykupionej opcji zwalniającej go z opłaty za uszkodzenie pojazdu (ust. 4.1).

c) Jeżeli sprawcą zdarzenia jest kierujący innym pojazdem, zwolnienie Najemcy od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia, o której mowa w ust. 4, będzie możliwe pod warunkiem wezwania na miejsce zdarzenia Policji oraz poinformowanie Wynajmującego z jakiej komendy/komisariatu patrol przyjechał na miejsce zdarzenia. Jeżeli będzie to możliwe należy również uzyskać dane sprawcy zdarzenia, numer rejestracyjny jego pojazdu oraz numer polisy OC.

4. Z zastrzeżeniem ust. 3 pkt. b i c oraz ust. 4.1 Najemca odpowiada za wszelkie powstałe podczas najmu uszkodzenia Pojazdu m.in. uszkodzenia tapicerki, zarysowania lub wgniecenia karoserii lub kokpitu, uszkodzenia ogumienia, felg i szyb poprzez uiszczenie opłaty w kwocie wskazanej w Cenniku. Najemca odpowiada również za wszelkie braki w wyposażeniu pojazdu lub jego części.

4.1. Odpowiedzialność Najemcy za uszkodzenia Pojazdu powstałe w trakcie trwania najmu może zostać zniesiona pod warunkiem dokonania dodatkowej opłaty w wysokości określonej w Cenniku. Zwolnienie to nie dotyczy jednak uszkodzeń umyślnych, uszkodzeń wnętrza pojazdu (np. tapicerka, pokrycia siedzeń), braków w wyposażeniu pojazdu lub jego części, uszkodzeń felg aluminiowych, uszkodzeń ogumienia oraz szyb (chyba, że objęte są ubezpieczeniem) a także w przypadku niedopełnienia obowiązków wymienionych w § 7 ust. 3.

5. W przypadku kradzieży Pojazdu Najemca zobowiązany jest w przeciągu 1 godziny od zauważenia tego zdarzenia poinformować o tym fakcie Wynajmującego oraz w ciągu 24 godzin zwrócić Wynajmującemu kluczyki i dokumenty Pojazdu.

5.1. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, jak również w przypadku utraty lub kradzieży Pojazdu wynikającej z działania lub zaniedbania Użytkownika, Najemca zostanie obciążony kwotą równoważną wartości rynkowej utraconego/skradzionego pojazdu.

§ 8. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
 • –  powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • – naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.
 2. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 3. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom iż podane przez nich dane osobowe zostaną przez Usługodawcę zachowane w tajemnicy która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, a dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje te nie są publicznie dostępne lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje przekazywane przez Usługobiorców mogą zostać ujawnione jedynie za uprzednią zgodą Usługobiorcy lub w przypadku gdy obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§ 9. Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy:
 • – komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu z przeglądarką internetową wspierającą HTML 5;
 • – dostęp do poczty elektronicznej;
 • – włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

§ 10. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
 2. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze z którego Usługobiorca korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
 3. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.
 4. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.

§ 11. Reklamacje

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszym Regulaminem. Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: reklamacje@www.carmas.pl

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

1) oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej);

2) opis  problemu  będącego  podstawą  złożenia  reklamacji  (przedmiot  reklamacji,  okoliczności

uzasadniające złożenie reklamacji).

 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania.

4.Przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji jest bezpłatne.

5.Usługobiorca  będący  Konsumentem  może  skorzystać z  pozasądowego  sposobu  rozpatrywania

reklamacji  i  dochodzenia  roszczeń  z  tytułu  usług  świadczonych  drogą  elektroniczną  za  pomocą

Serwisu,  które  stanowi  postępowanie  w  sprawie  pozasądowego  rozwiązywania  sporów  konsumenckich.

 1. Postępowanie w sprawie  pozasądowego  rozwiązywania  sporów  konsumenckich  pomiędzy Usługobiorcą będącym  Konsumentem  a  CRMAS Rent a Car  prowadzi  lubelski Wojewódzki  Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie,  na Konsumenta albo  z  urzędu,  jeżeli  wymaga  tego ochrona   interesu   Konsumenta.  W  ramach  powyższego  postępowania  mogą  być  rozstrzygane postepowania konsumenckie pomiędzy Konsumentem mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP lub innego niż RP państwa członkowskiego UE a Usługodawcą. Wniosek o wszczęcie postępowania można wnieść w postaci papierowej lub drogą elektroniczną.

7. W przypadku odmowy uznania w całości lub części reklamacji złożonej przez Konsumenta, CARMAS Rent a Car informuje  reklamującego  o  zgodzie  bądź  odmowie  wzięcia  udziału  w  postępowaniu  w  sprawie pozasądowego  rozwiązywania  sporów  konsumenckich  prowadzonym  przez  Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Lublinie.

8. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zawiera  co  najmniej  elementy  określone  w  art.  33  ust.  2  ustawy  z  dnia  23  września  2016  r. o pozasądowym  rozwiązywaniu  sporów  konsumenckich,  z  tym  że  wnioskodawca  może  wnosić o przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Za złamanie któregokolwiek z warunków OWU Wynajmujący ma prawo żądać od Najemcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Użytkownika organom do tego uprawnionym (np. Policji, Straży Miejskiej, GITD).

4. Najemca potwierdza, że przekazane przez niego dane

osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na ich przechowywanie wraz z kopiami dokumentów w bazie Wynajmującego, a także na ich przetwarzanie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), – RODO –  w celu realizacji Umowy, zabezpieczenia finansowego transakcji. W przypadku nie wywiązywania się z płatności lub przedstawienia fałszywych dokumentów, dane personalne Najemcy mogą być przekazane do Krajowego Rejestru Długów, Biura Informacji Gospodarczej, itp.

5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi Ogólnymi Warunkami Umowy oraz, że są one dla mnie zrozumiałe i w pełni je akceptuję.